Lovish
Menu Zamknij
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument obejmuje informacje na temat gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych Klientów korzystających z usług Sklepu internetowego działającego pod domeną www.lovish.pl. Sklep prowadzony jest przez LOVISH Ewelina Niedzielska w
Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Łódzkiej 53b lok.118.
, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7712845186, REGON: 382377830, adres poczty elektronicznej: kontakt@lovish.pl.
 1. DEFINICJE
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub ma zamiar zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
  2. Sprzedawca – LOVISH Ewelina Niedzielska, prowadząca działalność gospodarczą  w
   Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 53b lok.118
   , identyfikująca się numerem NIP: 7712845186, REGON: 382377830;
  3. Produkt – rzecz ruchoma, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  4. Sklep, Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną www.lovish.pl ;
  5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Sprzedawcą i Klientem, zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Danych Osobowych dotyczących Klientów gromadzonych z wykorzystaniem Sklepu internetowego jest LOVISH Ewelina Niedzielska.
 3. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. W zakresie korzystania z usług Sklepu internetowego przez Klientów, Sprzedawca gromadzi i przechowuje następujące dane Klientów:
   1. imię i nazwisko
   2. adres
   3. e-mail
   4. numer telefonu
   5. nazwa firmy oraz NIP ( w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą)
   6. kraj i preferowany język
   7. dane dotyczące działań na stronie internetowej www.lovish.pl
  2. Wskazane powyżej dane gromadzone są w następujących celach:
   1. do zarejestrowania Klienta w Sklepie internetowym i utrzymania konta Klienta w Sklepie internetowym;
   2. do zawarcia Umowy sprzedaży oraz kontaktowania się z Klientem w sprawie kwestii związanych z zawarciem i realizacją Umowy sprzedaży, włączając w to ewentualne odstąpienie od umowy, reklamację Produktu lub innego rodzaju obsługę posprzedażową, a także konieczność spełnienia przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa;
   3. w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania Klientom Newslettera, ofert, bonów rabatowych oraz promocji dotyczących sklepu internetowego;
   4. w celu podjęcia z Klientem kontaktu zainicjowanego przez Klienta przy pomocy formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego.
  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jest ono niezbędne dla realizacji umowy. W przypadku odmowy podania przez klienta danych osobowych, niemożliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży.
  4. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w ramach korzystania z formularza kontaktowego dokonywane jest na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.
  5. Dane osobowe Klientów są przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną Sklepu internetowego, podmiotom świadczącym usługi płatnicze oraz podmiotom realizującym dostawę Produktów.
  6. Dane są zabezpieczone i chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich.
  7. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. KONTAKT W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klienci mają możliwość skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
  Dane kontaktowe:
  ul. Łódzka 53b lok. 118
  97-300 Piotrków Trybunalski
  e-mail: kontakt@lovish.pl
 5. ZMIANA / USUNIĘCIE DANYCH KLIENTÓW Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyn:
  1. zażądać dostępu do swoich danych osobowych, tj.
   1. dostępu do przekazanych Sprzedawcy danych,
   2. uzyskania informacji na temat celu, sposobu przetwarzania danych osobowych, okresie planowanego ich przechowywania,
   3. uzyskania kopii swoich danych osobowych;
  2. zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
  3. zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedawcy w sytuacji, gdy:
   1. dane przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane,
   2. Klient wycofał zgodę, która stanowiła podstawę do przetwarzania jego danych osobowych,
   3. dane były przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim jest związane z marketingiem bezpośrednim,
   5. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych bądź osobę trzecią
  4. zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, tj. otrzymania ich od Sprzedawcy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  7. cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. POLITYKA COOKIES
  1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”.
  2. Niedokonanie przez Klienta zmiany ustawień przeglądarki w zakresie obsługi plików „cookies” jest rozumiane jako wyrażenie przez Klienta zgody na ich użycie.
  3. W ramach funkcjonowania Sklepu internetowego stosowane są pliki cookies tzw. „sesyjne”, tj. pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu Klienta do czasu opuszczenia strony Sklepu internetowego.
  4. Klient ma możliwość podjęcia decyzji w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera / innego urządzenia poprzez dokonanie odpowiedniego wyboru w oknie swojej przeglądarki. Zmiany w zakresie obsługi plików „cookies” można dokonać poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej:
   1. dla przeglądarki Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
   2. dla przeglądarki Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
   3. dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
   4. dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   5. dla przeglądarki Opera pod adresem: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
   6. dla przeglądarki Safari pod adresem: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
 7. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Klientów są chronione poprzez ich szyfrowanie przy pomocy protokołu szyfrowania SSL.
  2. Sprzedawca wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przechowywanych danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, zmianą, rozpowszechnieniem lub udostępnieniem nieuprawnionym podmiotom.
  3. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez czas niezbędny dla zabezpieczenia interesów Klientów (w związku z prawem Klienta do złożenia reklamacji), tj. przez okres odpowiednio:
   1. 3 lat w związku z uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
   2. 3 lat w związku z uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zarejestrowania Klienta w Sklepie internetowym i utrzymania konta Klienta w Sklepie internetowym,
   3. 3 lat w związku zawarciem Umowy sprzedaży,
   4. 1 roku w związku ze złożeniem przez Klienta zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego,
   5. 10 lat w związku z koniecznością przechowywania dokumentów księgowych, np. faktur.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Treść Polityki Prywatności jest dostępna na stronie internetowej Sklepu w następującej lokalizacji: www.lovish.pl/polityka-prywatnosci. Sprzedawca jest zobowiązany do udostępnienia treści Polityki Prywatności w formie umożliwiającej zapoznanie się z nią, zapis, odtworzenie oraz utrwalenie jej treści.
  2. Treść Polityki Prywatności jest udostępniana Klientowi każdorazowo przy rejestracji Klienta w Sklepie internetowym oraz zawarciu Umowy sprzedaży bez rejestracji w Sklepie internetowym.
Partnerzy logistyczni
Partnerzy logistyczni
Metody płatności
Metody płatności