Lovish
Menu Zamknij
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
LOVISH EWELINA NIEDZIELSKA
Niniejszy Regulamin wprowadza podstawowe zasady świadczenia usług drogą internetową, w tym zawierania umów sprzedaży na odległość w ramach funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod domeną www.lovish.pl. Sklep prowadzony jest przez LOVISH , adres do korespondencji/kontaktu:
ul. Łódzka 53b lok.118, 97-300 Piotrków Trybunalski
; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7712845186, REGON: 382377830, adres poczty elektronicznej: kontakt@lovish.pl.
 1. DEFINICJE
  1. Dzień roboczy
   - jeden dzień od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy;
  2. Klient
   - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub ma zamiar zawrzeć Umowę sprzedaży ze  Sprzedawcą;
  3. Konsument
   - Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje ze  Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Sprzedawca
   - LOVISH Ewelina Niedzielska, identyfikująca się numerem NIP: 7712845186, REGON: 382377830;
  5. Produkt
   - rzecz ruchoma, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  6. Przedsiębiorca
   - Klient dokonujący ze  Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Regulamin
   - niniejszy Regulamin sklepu internetowego LOVISH Ewelina Niedzielska, regulujący podstawowe zasady funkcjonowania Sklepu;
  8. Sklep, Sklep internetowy
   - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną www.lovish.pl;
  9. Umowa sprzedaży
   - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Sprzedawcą i Klientem, zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  10. Zamówienie
   - oświadczenie Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, mające na celu zawarcie ze  Sprzedawcą Umowy sprzedaży.
 2. POSTANOWIENIA OGóLNE
  1. Sklep internetowy jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.lovish.pl
  2. Sklep internetowy prowadzony jest przez przedsiębiorcę działającego pod firmą LOVISH Ewelina Niedzielska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się identyfikująca się numerem NIP: 7712845186, REGON: 382377830, BDO: 000409078.
  3. Adres do korespondencji Sprzedawcy to:
   ul. Łódzka 53b/118
   97-300 Piotrków Trybunalski
   adres poczty elektronicznej to: kontakt@lovish.pl
  4. Rejestracja w Sklepie internetowym i korzystanie z niego są bezpłatne.
 3. TRYB ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Dla zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego konieczne jest skorzystanie przez Klienta z urządzenia z dostępem do Internetu (np. komputera, telefonu komórkowego), z możliwością skorzystania z przeglądarki internetowej oraz poczty elektronicznej.
  2. Zawarcie umowy sprzedaży może zostać dokonane po uprzedniej rejestracji Klienta w Sklepie internetowym bądź bez rejestracji. do rejestracji konieczne jest podanie danych do logowania, tj. adresu e-mail oraz hasła, a także zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
  3. Dla rejestracji Klienta w Sklepie internetowym konieczne jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym dla zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
  4. Dla zawarcia Umowy sprzedaży bez uprzedniej rejestracji Klienta w Sklepie internetowym konieczne jest podanie przez Klienta jego imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, adresu, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym dla zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
  5. Do złożenia Zamówienia dochodzi po: wyborze Produktu/ów spośród Produktów udostępnionych pod adresem: www.lovish.pl oraz określeniu ich ilości, następnie wyborze formy zapłaty, sposobu dostawy, wyborze rodzaju dokumentu fiskalnego (faktura VAT/paragon), potwierdzeniu akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz potwierdzeniu złożenia zamówienia i gotowości do zapłaty.
  6. Potwierdzenie przez Klienta złożenia Zamówienia i gotowości zapłaty poprzez kliknięcie komunikatu „Zamawiam i płacę” rozumiane jest jako moment zawarcia Umowy sprzedaży.
  7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania na adres elektroniczny Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
  8. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich i stanowią ceny brutto, tj. uwzględniają podatki (w tym VAT).
  9. Ceny dotyczą jednej sztuki Produktu albo pakietu składającego się z kilku Produktów, co jest wyraźnie i jednoznacznie wskazane w opisie Produktu/pakietu.
  10. Ceny Produktów nie zawierają kosztów ich dostarczenia.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. W związku z zawarciem Umowy sprzedaży,
   1. w przypadku wyboru opcji płatności z góry, Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności w ciągu 24 godzin od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji,
   2. w przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności za pobraniem, Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności w trakcie doręczenia Produktów przez kuriera lub odbioru w Paczkomacie w formie płatności gotówką, kartą lub za pośrednictwem BLIK.
  2. Dostępne są następujące formy płatności z góry:
   1. przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy: mBank 85 1140 2004 0000 3102 7998 7926
   2. online za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy 24 (w tym karty płatnicze, BLIK).
 5. WYSYŁKA i DOSTAWA
  1. Produkty są doręczane Klientom w miejsce określone podczas składania Zamówienia, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w dni robocze.
  2. Czas realizacji Zamówienia wynosi 7 dni roboczych, liczonych od chwili otrzymania przez Sprzedawcę płatności uiszczonej przez Klienta albo otrzymania od podmiotu realizującego płatności potwierdzenia o poprawnym uiszczeniu płatności. w przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności za pobraniem, czas realizacji Zamówienia wynosi 7 dni roboczych liczonych od chwili przesłania na adres elektroniczny Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  3. Czas realizacji zamówienia obejmuje 3 dni na skompletowanie zamówionych Produktów oraz 4 dni na doręczenie przesyłki.
  4. Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  5. Po uprzednich ustaleniach drogą korespondencji elektronicznej, możliwy jest również odbiór osobisty Produktów nabytych przez Klienta pod adresem: ul. Łódzka 53b lok. 118, 97-300 Piotrków Trybunalski lub w innym miejscu ustalonym przez strony Umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia płatności za Produkty z góry.
  6. Koszty dostawy udostępnione są na stronie internetowej Sklepu pod adresem: […], a także są udostępniane Klientowi podczas składania Zamówienia. Koszt dostawy Produktów ponosi Klient.
 6. ODSTĄPIENIE od UMOWY
  1. Konsument, który zawarł ze  Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni, przy czym wskazany termin liczony jest od dnia objęcia w posiadanie nabytego Produktu przez Konsumenta bądź osobę trzecią wyznaczoną do odbioru Produktu.
  2. W celu zachowania wskazanego terminu konieczne jest złożenie przez Konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy w taki sposób, by jego treść dotarła do Sprzedawcy, przy czym sugerowane formy złożenia wskazanego oświadczenia to:
   1. drogą pocztową na adres:

    ul. Łódzka 53b lok. 118
    97-300 Piotrków Trybunalski
   2. drogą elektroniczną na adres: kontakt@lovish.pl
  3. W sytuacji złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta innego niż najtańszy sposobu dostawy) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta.
  4. Zwrot otrzymanych od Konsumenta płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta. w razie niewskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, zwrot otrzymanych od Konsumenta płatności nastąpi na rachunek bankowy użyty podczas zapłaty za nabyty Produkt podlegający zwrotowi.
  5. Konsument jest zobowiązany do odesłania lub przekazania w inny sposób Sprzedawcy Produktu podlegającego zwrotowi niezwłocznie, tj. najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności dopiero wówczas, gdy otrzyma od Konsumenta potwierdzenie odesłania Produktu.
  7. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu, w tym w szczególności koszty dostawy do Sprzedawcy, cła, podatki.
  8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości przedmiotu podlegającego zwrotowi, które jest wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. W związku z dbałością Sprzedawcy o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów, a także ze  względów higienicznych, Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży ani zwrócić nabytego Produktu w sytuacji, gdy opakowanie Produktu zostało otwarte w taki sposób, że że przerwana została plomba umieszczona na górnej i dolnej części opakowania Produktu (tj. na nakrętce oraz słoiczku), bądź w jakikolwiek inny sposób zostało rozpieczętowane opakowanie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z kosmetykiem.
  10. W sytuacji odstąpienia Konsumenta od Umowy sprzedaży wskazaną Umowę uważa się za niebyłą.
  11. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 7. REKLAMACJE
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów oraz niezgodność dostarczonych Produktów ze  złożonym Zamówieniem.
  3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu w terminie 2 lat od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  4. Przykładowy formularz reklamacji towaru stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
  5. Zaleca się, by w formularzu reklamacji Produktu złożonym przez Klienta zawarte zostały następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (jeżeli Klient wybierze jako sposób komunikacji drogę korespondencji mailowej), datę nabycia Produktu, rodzaj Produktu, opis wady Produktu wraz z datą jej stwierdzenia, żądanie Klienta, preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.
  6. Zaleca się, by do dokumentu reklamacji Klient załączył dowód zakupu Produktu.
  7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej. Adres Sprzedawcy właściwy do korespondencji w sprawie reklamacji Produktów:

   ul. Łódzka 53b lok. 118
   97-300 Piotrków Trybunalski

   e-mail: kontakt@lovish.pl
  8. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji korzystając z danych kontaktowych wskazanych w dokumencie reklamacji Produktu.
 8. PRZETWARZANIE i OCHROna DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Danych Osobowych dotyczących Klientów gromadzonych z wykorzystaniem Sklepu internetowego jest LOVISH Ewelina Niedzielska.
  2. W zakresie korzystania z usług Sklepu internetowego przez Klientów, Sprzedawca gromadzi i przechowuje następujące dane Klientów:
   1. imię i nazwisko
   2. adres
   3. e-mail
   4. numer telefonu
   5. nazwa firmy oraz NIP ( w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą)
   6. kraj i preferowany język
   7. dane dotyczące działań na stronie internetowej www.lovish.pl
  3. Wskazane powyżej dane gromadzone są w następujących celach:
   1. do zarejestrowania Klienta w Sklepie internetowym i utrzymania konta Klienta w Sklepie internetowym;
   2. do zawarcia Umowy sprzedaży oraz kontaktowania się z Klientem w sprawie kwestii związanych z zawarciem i realizacją Umowy sprzedaży, włączając w to ewentualne odstąpienie od umowy, reklamację Produktu lub innego rodzaju obsługę posprzedażową, a także konieczność spełnienia przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa;
   3. w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania Klientom Newslettera, ofert, bonów rabatowych oraz promocji dotyczących sklepu internetowego;
   4. w celu podjęcia z Klientem kontaktu zainicjowanego przez Klienta przy pomocy formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego.
  4. Dane osobowe Klientów są przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną Sklepu internetowego, podmiotom świadczącym usługi płatnicze oraz podmiotom realizującym dostawę Produktów.
  5. Dane są zabezpieczone i chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich.
  6. Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyn:
   1. zażądać dostępu do swoich danych osobowych,
   2. zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
   3. zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedawcy,
   4. zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   6. zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, tj. otrzymania ich od Sprzedawcy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
   7. cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  7. Dane osobowe Klientów są chronione poprzez ich szyfrowanie przy pomocy protokołu szyfrowania SSL.
  8. Sprzedawca wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przechowywanych danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, zmianą, rozpowszechnieniem lub udostępnieniem nieuprawnionym podmiotom.
 9. POLITYKA COOKIES
  1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”.
  2. Niedokonanie przez Klienta zmiany ustawień przeglądarki w zakresie obsługi plików „cookies” jest rozumiane jako wyrażenie przez Klienta zgody na ich użycie.
  3. W ramach funkcjonowania Sklepu internetowego stosowane są pliki cookies tzw. „sesyjne”, tj. pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu Klienta do czasu opuszczenia strony Sklepu internetowego.
  4. Klient ma możliwość podjęcia decyzji w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera / innego urządzenia poprzez dokonanie odpowiedniego wyboru w oknie swojej przeglądarki. Zmiany w zakresie obsługi plików „cookies” można dokonać poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej:
   1. dla przeglądarki Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
   2. dla przeglądarki Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
   3. dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
   4. dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   5. dla przeglądarki Opera pod adresem: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
   6. dla przeglądarki Safari pod adresem: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
 10. NEWSLETTER
  1. W ramach prowadzenia przez Sprzedawcę Sklepu internetowego, Sprzedawca udostępnia Klientom usługę Newsletter.
  2. Usługa Newsletter polega na nieodpłatnym, cyklicznym wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej Newslettera przygotowanego przez Sprzedawcę.
  3. Newletter przesyłany jest wyłącznie Klientom, którzy przy pomocy formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego wyrazili zgodę na jego otrzymywanie na podany adres e-mailowy.
  4. Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyn:
   1. zmienić adres e-mail, na który ma być przesyłany Newsletter,
   2. zrezygnować z usługi Newsletter,

   co może uczynić poprzez kontakt ze  Sprzedawcą przy pomocy adresu e-mail: kontakt@lovish.pl lub poprzez kliknięcie przycisku rezygnacji w newsletterze.
 11. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORóW z KONSUMENTAMI
  1. W przypadku zaistnienia sporu między Sprzedawcą a Konsumentem, Strony mają możliwość jego pozasądowego rozwiązania, w tym poprzez zastosowanie następujących procedur:
   1. Strony mają możliwość zawnioskowania do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowe o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowgo rozwiązania sporu między Sprzedawcą a Konsumentem poprzez zaproponowanie Stronom rozwiązań sporu,
   2. Strony mają możliwość zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w celu uzyskania rozstrzygnięcia sporu przez ten sąd.
  2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów między Konsumentami a Sprzedawcami, Klienci mogą uzyskać w siedzibach powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, organizacji, których przedmiotem działalności jest ochrona praw konsumentów, a także na następujących stronach internetowych:
   1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
   2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   3. https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
   4. http://www.dlakonsumenta.pl
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego i Wspólnotowego, w tym w szczególności:
   1. ustawa z dnia 23 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny,
   2. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
   3. ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  3. Sprzedawca w swojej działalności wykorzystuje Dobre Praktyki Produkcji (GMP) - Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji.
  4. 4. Regulamin sklepu internetowego LOVISH Ewelina Niedzielska jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w następującej lokalizacji: www.lovish.pl, zakładka Regulamin. Sprzedawca jest zobowiązany do udostępnienia treści Regulaminu w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim, zapis, odtworzenie oraz utrwalenie jego treści.
  5. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi każdorazowo przy zawarciu Umowy sprzedaży poprzez przesłanie jej treści na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta przy zawarciu Umowy sprzedaży.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Sprzedawca jest uprawniony do określenia w treści Regulaminu terminu jego wejścia w życie w nowej treści. Dla wejścia w życie Regulaminu w nowej treści niezbędna jest jego publikacja pod adresem: www.lovish.pl
  7. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży przed zmianą Regulaminu przez Sprzedawcę, wprowadzona zmiana nie będzie w żaden sposób wpływać na nabyte prawa i uprawnienia oraz zobowiązania Klienta, w tym w szczególności nie będzie wpływać na złożone Zamówienie, a także treść i warunki zawartej Umowy sprzedaży.
  8. Do Regulaminu załączone są następujące dokumenty:
   1. Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy
   2. Załącznik nr 2 - Formularz reklamacyjny
  9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020r. .
Partnerzy logistyczni
Partnerzy logistyczni
Metody płatności
Metody płatności