Lovish
Menu Zamknij
ZWROTY

W jaki sposób możesz odstąpić od umowy lub dokonać reklamacji? 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni, przy czym wskazany termin liczony jest od dnia objęcia  posiadanie nabytego Produktu przez Konsumenta bądź osobę trzecią wyznaczoną do odbioru Produktu.
  2. W celu zachowania wskazanego terminu konieczne jest złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy (POBIERZ) w taki sposób, by jego treść dotarła do Sprzedawcy, przy czym sugerowane formy złożenia wskazanego oświadczenia to:
   1. ul. Łódzka 53b lok. 118
    97-300 Piotrków Trybunalski
   2. drogą elektroniczną na adres:
    kontakt@lovish.pl
  3. W sytuacji złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta innego niż najtańszy sposobu dostawy) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie  dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta.
  4. Zwrot otrzymanych od Konsumenta płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta. W razie niewskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, zwrot otrzymanych od Konsumenta płatności nastąpi na rachunek bankowy użyty podczas zapłaty za nabyty Produkt podlegający zwrotowi.
  5. Konsument jest zobowiązany do odesłania lub przekazania w inny sposób Sprzedawcy Produktu podlegającego zwrotowi niezwłocznie, tj. najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności dopiero wówczas, gdy otrzyma od Konsumenta potwierdzenie odesłania Produktu.
  7. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu, w tym w szczególności koszty dostawy do Sprzedawcy, cła, podatki.
  8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości przedmiotu podlegającego zwrotowi, które jest wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. W związku z dbałością Sprzedawcy o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów, a także ze względów higienicznych, Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży ani zwrócić nabytego Produktu w sytuacji, gdy opakowanie Produktu zostało otwarte w taki sposób, że przerwana została plomba umieszczona na górnej i dolnej części opakowania Produktu (tj. na nakrętce oraz słoiczku), bądź w jakikolwiek inny sposób zostało rozpieczętowane opakowanie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z kosmetykiem.
  10. W sytuacji odstąpienia Konsumenta od Umowy sprzedaży wskazaną Umowę uważa się za niebyłą.
 2. REKLAMACJE
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów oraz niezgodność dostarczonych Produktów ze złożonym Zamówieniem.
  3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu w terminie 2 lat od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  4. Przykładowy formularz reklamacji towaru stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu (POBIERZ).
  5. Zaleca się, by w formularzu reklamacji Produktu złożonym przez Klienta zawarte zostały następujące dane:
   imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (jeżeli Klient wybierze jako sposób komunikacji drogę korespondencji mailowej), datę nabycia Produktu, rodzaj Produktu, opis wady Produktu wraz z datą jej stwierdzenia, żądanie Klienta, preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.
  6. Zaleca się, by do dokumentu reklamacji Klient załączył dowód zakupu Produktu.
  7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej. Adres Sprzedawcy właściwy do korespondencji w sprawie reklamacji Produktów: ul. Łódzka 53b lok. 118 97-300 Piotrków Trybunalski
   e-mail: kontakt@lovish.pl
  8. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji korzystając z danych kontaktowych wskazanych w dokumencie reklamacji Produktu.

UWAGA! W razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń paczki podczas dostawy prosimy sporządzić formularz reklamacyjny, który posiada pracownik przewoźnika. Pracownik firmy kurierskiej jest zobowiązany poczekać podczas sprawdzania przesyłki oraz do spisania odpowiedniego formularza reklamacyjnego wraz z klientem.

Partnerzy logistyczni
Partnerzy logistyczni
Metody płatności
Metody płatności